CAO-afspraken Zorg en Welzijn over opleiden

Diverse actielijnen in het Actieprogramma Zonder Zorg 2020 hebben een relatie met opleiden. Deze pagina geeft een overzicht van de afspraken over opleiden uit de belangrijkste cao’s binnen Zorg en Welzijn. U kunt het overzicht ook downloaden.

De genoemde bedragen kunnen afwijken van de huidige werkelijke bedragen i.v.m. jaarlijkse indexeringen. Voor de juiste bedragen verwijzen we u naar de branchevereniging.

Voor de volledige en actuele teksten verwijzen wij naar de volledige cao-teksten:
cao WMD 2016-2017*
cao Gehandicaptenzorg 2016*
cao VVT & Jeugdgezondheidszorg (Jgz) 2016-2018
cao GGZ 2015-2017*
cao Ziekenhuizen 2014-2016*

* In afgelopen maanden hebben de sociale partners onderhandelingsakkoorden gesloten voor nieuwe cao’s voor de WMD, Gehandicaptenzorg, GGZ en Ziekenhuizen. De nieuwe cao-teksten waren nog niet bekend tijdens de realisatie van dit document.

Ziekenhuizen CAO-afspraken

Stage
* Recht op stagevergoeding als stage een verplicht onderdeel van mbo- of hbo studie is en stage minimaal 144 uur per studiejaar bedraagt.
* Stagevergoeding per 01.01.15; voltijdstage 334 euro p/m (deeltijd naar rato), jaarlijkse indexering met consumentenindex.
* Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer tijdens stageperiode (behalve bij gebruik van ov-jaarkaart).
* Kosten inentingen worden vergoed.

BBL beroepsvoorbereidende periode
* Leerovereenkomst met vergoeding.
* Vergoeding bedraagt 97% van het voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon.
* Les- en collegegeld voor rekening werkgever, leermiddelen in bruikleen.

BBL praktijkleerjaren
* Leerarbeidsovereenkomst.
* In een lesperiode; max. 7 lesuren p/d.
* Les- en collegegeld voor rekening werkgever, leermiddelen in bruikleen.
* Vergoeding voor niv. 1, 2, 3, 4 en leerling sterilisatie-assistent, afhankelijk van gevolgde opleiding en praktijkleerjaar, variërend van € 1080,- tot € 1727,- (per 01.01.16).
* De opleidingstijd van een BBL-leerling wordt gezien als werktijd en bedraagt gemiddeld vier uur per week met een maximum van 208 uur per jaar.

Hbo-duaal basisjaar
* Stagevergoeding tijdens stageperiode, Stagevergoeding per 01.01.15; voltijdstage 334 euro p/m (deeltijd naar rato), jaarlijkse indexering met consumentenindex.
* Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer tijdens stageperiode (behalve bij gebruik van ov-jaarkaart).

Hbo-duaal praktijkleerjaren
* Leerarbeidsovereenkomst.
* Vergoeding afhankelijk praktijkleerjaar, variërend van € 1224,- tot € 1727,- (per 01.01.16).

2e opleidingen en vervolgopleidingen
* Beloningsbeleid waarbij de leerling-werknemer er niet in inkomen op achteruit gaat

Opleiden overig
* Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd worden aangemerkt.
* Functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever wordt door de werkgever volledig vergoed. De tijd voor het volgen van deze opleidingen wordt als werktijd aangemerkt. Het naar rato-beginsel wordt niet toegepast.

GGZ CAO-afspraken

Stage
* Recht op stagevergoeding als stage verplicht onderdeel van studie is, minimaal een maand duurt en de totale omvang minimaal144 uur bedraagt.
* Stagevergoeding per 01.07.16; voltijdstage 314 euro p/m (deeltijd naar rato)
* Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer tijdens stageperiode (behalve bij gebruik van ov-jaarkaart).
* Kosten inentingen worden vergoed.

BBL beroepsvoorbereidende periode
* Leerovereenkomst met zakgeld.
* Zakgeld bedraagt 97% van het bruto minimum (jeugd)loon.
* Leermiddelen in bruikleen

BBL praktijkleerjaren
* Leerarbeidsovereenkomst.
* Per praktijkleerjaar heeft de leerling recht op maximaal 288 uren lestijd met behoud van salaris.
* Les- en collegegeld voor rekening werkgever, leermiddelen in bruikleen.
* Vergoeding voor niv. 2, 3 en 4, afhankelijk van gevolgde opleiding en praktijkleerjaar, variërend van € 1068,31 tot € 1847,70 (per 01.07.16).

Hbo-duaal basisjaar
* Tijdens propedeuse geen leerovereenkomst.

Hbo-duaal praktijkleerjaren
* Leerarbeidsovereenkomst.
* Is 2e jaar voornamelijk theorisch dan in dat jaar leerovereenkomst met zakgeld
* Salaris.

2e opleidingen en vervolgopleidingen
* De leerling-verpleegkundige die in het bezit is van een diploma ziekenverzorging, verzorgende IG, verzorgende AG; fwg 35.
* De leerling-verpleegkundige die in het bezit is van een diploma verpleegkunde; fwg 40.
* De leerling-verpleegkundige die in het bezit is van een diploma MDGO, BOL-3 of BBL-3 en tenminste over een jaar functionele werkervaring beschikt; fwg 30.
* De leerling-verpleegkundige die in het bezit is van een diploma MDGO-VZ, die een verkorte duale opleiding verzorgende-IG volgt en ten minste over een jaar functionele werkervaring beschikt; fwg 25.
* Wanneer werknemer reeds in dienst een vervolgopleiding start; beloningsbeleid waarbij de leerling-werknemer er niet in inkomen op achteruit gaat.

Opleiden overig
* Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd worden aangemerkt.

VVT & Jgz CAO-afspraken

Stage
* Stagevergoeding voor opleidingen verzorgende, verpleegkundige of binnen sociaal agogisch werk (MBO/HBO), stageduur minimaal 144 uur p/j.
Stagevergoeding per 01.07.17; voltijdstage 332,87 euro p/m (deeltijd naar rato)

BBL beroepsvoorbereidende periode
* Leerovereenkomst met vergoeding. Voor niv. 3 & 4; 347 euro p/m.

BBL praktijkleerjaren
* Vergoeding voor leerling-Helpende, leerling-Verzorgende IG, leerling Verpleegkunde mbo en leerling HBO, afhankelijk van gevolgde opleiding en praktijkleerjaar, variërend van € 1028,- tot € 1778,- (per 01.07.16).
* Vergoeding voor leerling-Zorghulp conform wettelijk minimum (jeugd)loon.
* Vergoeding is inclusief maximaal (4×52) 208 uren (gemeten per praktijkleerjaar) lestijd binnen de onderwijsinstelling, deeltijd naar rato.
* Vergoeding voor andere dan hierboven genoemde BBL opleidingen in salarisschaal lager dan laagst voorkomende schaal van de functie waarvoor je wordt opgeleid.

Hbo-duaal basisjaar
* Stagevergoeding 347 euro p/m, deeltijd naar rato.

Hbo-duaal praktijkleerjaren
* Is 2e jaar voornamelijk theorisch dan leerovereenkomst met vergoeding 347 euro p/m.
* Vergoeding afhankelijk van praktijkleerjaar, variërend van € 1271,- tot € 1805,- (per 01.01.16), deeltijd naar rato.
* Vergoeding is inclusief maximaal (4×52) 208 uren (gemeten per praktijkleerjaar) lestijd binnen de onderwijsinstelling

2e opleidingen en vervolgopleidingen
* Ben je al in dienst als je een opleiding start dan krijgt tijdens je opleiding minimaal een bruto bedrag dat overeenkomt met het nominale bruto salarisbedrag dat je ontving voorafgaand aan de opleiding.
* Werkgever kan positief afwijken van leerling-salaris als jij als leerling-werknemer elders een hoger salaris verdiende op basis van betaalde arbeid voorafgaand aan je indiensttreding.
* Leerling-verpleegkundige in bezit diploma ziekenverzorging; fwg 30.
* Leerling-verpleegkundige in bezit diploma verpleegkunde; fwg 35.
* Leerling-verpleegkundige in bezit diploma MDGO en een jaar werkervaring; fwg 30.

Opleiden overig
* Opleiding waarbij vereist wordt dat je praktisch werkzaam bent, salaris vastgesteld op de uren dat je daadwerkelijk werkt. Bij hoge uitzondering lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd.
* Salaris afhankelijk van gevolgde opleiding en praktijkleerjaar, variërend van € 1028,- tot € 1778,- (per 01.07.16).

GHZ CAO-afspraken

Stage
* Stagevergoeding voor stage als deze verplicht is vlg curriculum, minimaal een maand duurt, minimale omvang heeft van 150 uur.
* Stagevergoeding bedraagt 310 euro p/m (deeltijd naar rato) en is inclusief reis-, telefoon- en overige onkosten.

BBL beroepsvoorbereidende periode
* Leerovereenkomst met leerling Verzorgende IG en Verpleegkunde met zakgeld.
* Zakgeld ter hoogte bruto minimum (jeugd)loon.

BBL praktijkleerjaren
* Leerarbeidsovereenkomst.
* Salaris voor leerlingen niveau 2, 3 en 4, afhankelijk van praktijkleerjaar, variërend van € 1271,- tot € 1805,- (per 01.01.16), deeltijd naar rato.

Hbo-duaal basisjaar
* Zakgeld ter hoogte bruto minimum (jeugd)loon.

Hbo-duaal praktijkleerjaren
* Is 2e jaar voornamelijk theorisch dan leerovereenkomst met zakgeld vlg duaal-basisjaar.
* Salaris afhankelijk van praktijkleerjaar, variërend van € 1271,- tot € 1805,- (per 01.01.16), deeltijd naar rato.
* Per praktijkleerjaar heeft de leerling recht op maximaal 160 uren lestijd met behoud van salaris, deeltijd naar rato.
* Hogere salariëring is mogelijk bij leerling die al in bezit is van relevant diploma, aan te merken is als herintreder of bij arbeidsmarktknelpunt.
* Regeling faciliteiten leerlingen (o.a. leermiddelen) vast te stellen i.o.m. ondernemingsraad.

2e opleidingen en vervolgopleidingen
* Hogere salariering is mogelijk bij leerling die al in bezit is van relevant diploma, aan te merken is als herintreder of bij arbeidsmarktknelpunt

Opleiden overig
* Scholingsbeleid vast te stellen i.o.m. ondernemingsraad. Bij scholing in opdracht van werkgever is lestijd aan te merken als werktijd.

WMD CAO-afspraken

Stage
* De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT instellings- of organisatieregelingen vast met betrekking tot tegemoetkoming en vergoeding voor stagiares.

BBL beroepsvoorbereidende periode
* geen afspraken in cao.

BBL praktijkleerjaren
* geen afspraken in cao.

Hbo-duaal basisjaar
* geen afspraken in cao.

Hbo-duaal praktijkleerjaren
* geen afspraken in cao.

2e opleidingen en vervolgopleidingen
* geen afspraken in cao.

Opleiden overig
* Indien de werknemer verplicht is tot het volgen van bijscholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie, worden deze bijscholingsactiviteiten beschouwd als opgedragen werkzaamheden. De kosten en benodigde tijd komen voor rekening van de werkgever en kunnen niet ten laste van het Loopbaanbedrag, de Vitaliteitsuren of Individueel Keuzebudget worden gebracht.
* Overig; volgen van scholing, training en opleiding volgens afspraken tussen werkgever en werknemer in kader van individuele inzetbaarheid, werknemer beschikt over Loopbaanbudget.

versie 29.06.17 Actieplan Zonder Zorg 2020